Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do stołówki BURSY, przy ul. Botanicznej 60 w Zielonej Górze - 2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do stołówki BURSY, przy ul. Botanicznej
60 w Zielonej Górze.

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego:
Bursa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:
REGON 970692171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Botaniczna 60
1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra
1.5.3.) Kod pocztowy: 65-392
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
1.5.8.) Numer faksu: +48 68 3299740
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bursa@bursa.zgora.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bursa.zgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do stołówki BURSY, przy ul. Botanicznej 60 w Zielonej Górze.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6630f46c-7515-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00018610/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14 09:54

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015779/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do stołówki BURSY, przy ul.
Botanicznej 60 w Zielonej Górze.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bursa.bip.zgo.pl/index.php?id=9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem internetowym https://miniporlal.uzp.gov.pl; ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bursa@bursa.zgora.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://rniniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych pod adresem internetowym https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Dyrektor Bursy w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 60, 65-392 Zielona Góra; inspektorem ochrony danych osobowych w Bursie w Zielonej Górze jest Pani Joanna Kowal e-mail: bursa@bursa.zgora.pl W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bursa, ul. Botaniczna 60, 65-392 Zielona Góra lub pocztą elektroniczną; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BUR.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 111535,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do stołówki Bursy, przy ul. Botanicznej 60 w Zielonej Górze.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ - wykaz asortymentu oraz jego ilości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji od 30-40% zamówienia, poprzez zwiększenie dostaw minimalnej ilości towaru opisanego w załączniku nr 1 do SWZ, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 322 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania zamawiającego, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców, dotyczytakże spółki cywilnej); w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. dokumenty składa każdy z wykonawców, dotyczy także spółki cywilnej). Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1 SWZ oraz dodatkowo załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w przypadkach określonych w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ na adres skrzynki ePUAP: /BursaZG/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-25 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 322 dni, tj. 46 tygodni począwszy od dnia 14 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. z wyłączeniem dni wolnych podanych przez zamawiającego np. wakacje, ferie - włącznie z tym dniem, w którym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy osiągnie wartość minimalnego wynagrodzenia dla Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 2 umowy.

Załączniki

Autor
Data wytworzenia:2022-01-14
Osoba udostępniająca:Wojciech Reslerowski
Data udostępnienia:2022-01-14 14:16:45
Odwiedziny:390712

Wyszukiwarka