Dostawa warzyw i owoców do stołówki BURSY w Zielonej Górze - 2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa warzyw i owoców do stołówki BURSY w Zielonej Górze.


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Bursa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970692171
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Botaniczna 60
1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra
1.5.3.) Kod pocztowy: 65-392
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bursa@bursa.zgora.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bursa.zgora.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa warzyw i owoców do stołówki BURSY w Zielonej Górze.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50907c6b-7ba5-11ed-b4ea-f64d350121d2
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015779/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.4 Dostawa warzyw i owoców do stołówki Bursy w Zielonej Górze
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bursa.bip.zgo.pl/index.php?id=9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej e-mail: bursa@bursa.zgora.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu miniPortalu i ePUAP opisane zostały w:
1) regulaminie korzystania z systemu miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
2) instrukcji użytkowania systemu miniPortal – ePUAP, dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
3) warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
Dokumenty, oświadczenia i informacje sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Dyrektor Bursy w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 60, 65-392 Zielona Góra; inspektorem ochrony danych osobowych w Bursie w Zielonej Górze jest Pani Joanna Kowal e-mail: bursa@bursa.zgora.pl W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bursa, ul. Botaniczna 60, 65-392 Zielona Góra lub pocztą elektroniczną; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BUR.271.4.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców do stołówki Bursy w Zielonej Górze.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 2a - kalkulacja ceny ofertowej.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ
4. Zamówienie podzielone jest na trzy części:
a) część 1 – warzywa świeże

4.2.5.) Wartość części: 102617,50 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do 20% zamówienia, poprzez zwiększenie dostaw minimalnej ilości towaru opisanego w załączniku nr 2A do SWZ, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów umownych.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb zamawiającego;
b) zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy;
c) wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i umowie;
d) zastosowanie prawa opcji nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu;
e) zrealizowanie prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do zamawiającego;
f) skorzystanie z prawa opcji może nastąpić wyłącznie po zabezpieczeniu środków w planie finansowym zamawiającego.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-16 do 2023-12-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców do stołówki Bursy w Zielonej Górze.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 2a - kalkulacja ceny ofertowej.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ
część 2 - warzywa okopowe

4.2.5.) Wartość części: 51232,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do 20% zamówienia, poprzez zwiększenie dostaw minimalnej ilości towaru opisanego w załączniku nr 2A do SWZ, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów umownych.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb zamawiającego;
b) zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy;
c) wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i umowie;
d) zastosowanie prawa opcji nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu;
e) zrealizowanie prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do zamawiającego;
f) skorzystanie z prawa opcji może nastąpić wyłącznie po zabezpieczeniu środków w planie finansowym zamawiającego.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-16 do 2023-12-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 3 - owoce
4.2.5.) Wartość części: 5460,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do 20% zamówienia, poprzez zwiększenie dostaw minimalnej ilości towaru opisanego w załączniku nr 2A do SWZ, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów umownych.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb zamawiającego;
b) zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy;
c) wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i umowie;
d) zastosowanie prawa opcji nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu;
e) zrealizowanie prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do zamawiającego;
f) skorzystanie z prawa opcji może nastąpić wyłącznie po zabezpieczeniu środków w planie finansowym zamawiającego.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-16 do 2023-12-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykaz innych dokumentów
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; 2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych; 3)
dokumenty określające zakres umocowania do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o ile ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie; 4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1 oraz dodatkowo załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy wspólnie ubiegającego się
o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę, regulującą ich współpracę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.
4. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-03 08:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ na adres skrzynki ePUAP: /BursaZG/SkrytkaESP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-03 09:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835 i 1713) zwanej dalej „ustawą” wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy zwanym dalej „rozporządzeniem 765/20006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających zwanym dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106 i 2022 r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Załączniki

Autor
Data wytworzenia:2022-12-14
Osoba udostępniająca:Wojciech Reslerowski
Data udostępnienia:2022-12-14 15:15:08
Odwiedziny:184550

Wyszukiwarka